Juridische Kennisgeving

1. Algemene informatie

De website (hierna de "Website") wordt beheerd door ORIGINAL BUFF S.A. met maatschappelijke zetel in de straat Francia, 16, 08700, Igualada (Barcelona), btw-nummer (CIF) A-58034000 en geregistreerd in het handelsregister van Barcelona, Volume 3440, Folio 45, Pagina B-119299 (hierna "ORIGINAL BUFF®").

De gebruikers van deze website kunnen contact opnemen met ORIGINAL BUFF® via de volgende kanalen:

Gewone post: calle Francia, 16, 08700, Igualada (Barcelona) Telefoonnummer: (+34) 93 805 48 61

E-mailadres: [email protected]

2. Intellectueel en industrieel eigendom

Alle inhoud van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen, foto's, geluiden, bestanden, logo's, broncodes, kleurencombinaties, look-and-feel of enig ander element, evenals de structuur en het ontwerp, de selectie en de vorm van de presentatie van de materialen die erin zijn opgenomen en de computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, zijn onderworpen aan de industriële en intellectuele-eigendomsrechten van ORIGINAL BUFF® of van derden, die door de gebruiker van de Website moeten worden nageleefd.

De gebruiker kan de elementen van de Website visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van een computer of andere fysieke drager, zolang dit enkel en alleen voor persoonlijk en privégebruik is. Hierbij stemt de gebruiker in deze niet te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor de exploitatie, verspreiding, reproductie, beschikbaarheid, openbare communicatie, reverse engineering, of om deze te wijzigen, aan te passen, te decompileren of, in het algemeen, elke andere vorm van exploitatie door eender welke procedure en op eender welke drager, zonder de overeenkomstige voorafgaande en schriftelijke toestemming van ORIGINAL BUFF®.

Alle merken, handelsnamen of onderscheidende symbolen van enige klasse die op de Website voorkomen, zijn eigendom van ORIGINAL BUFF® of van derden. Het gebruik van of de toegang tot de Website geeft de gebruiker geen enkel recht wat betreft de genoemde merken, handelsnamen en/of onderscheidende symbolen of op enige inhoud die erin aanwezig is.

3. Aansprakelijkheidsbeperking

Het gebruik van deze Website geschiedt op risico van de gebruiker. ORIGINAL BUFF® is niet aansprakelijk voor enig oneigenlijk gebruik van deze Website door de gebruiker.

Bovendien is ORIGINAL BUFF® niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen op de Webiste en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik ervan of voor enige actie die wordt uitgevoerd op basis van de informatie die erin is opgenomen. 

ORIGINAL BUFF® zal zich inspannen om de inhoud van deze Website accuraat en actueel te houden, maar is niet aansprakelijk voor enige claims of schade die door derden wordt veroorzaakt met betrekking tot de inhoud van de Website.

ORIGINAL BUFF® is niet aansprakelijk voor enige virussen of andere schadelijke elementen die schade of technische wijzigingen in de computersystemen, elektronische documenten of bestanden van de gebruiker kunnen veroorzaken. Bijgevolg zal ORIGINAL BUFF® niet ingaan op meldingen van de gebruiker of derden over directe of indirecte schade en verliezen die een dergelijk element mogelijk zou kunnen veroorzaken.

Gebruikers die vanaf een webpagina een koppeling naar deze Website willen maken, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De koppeling moet absoluut en volledig zijn, dat wil zeggen dat deze de gebruiker naar de URL van de Website www.buff.com moet brengen en de volledige thuispagina van de Website moet omvatten.
  • De webpagina van waar de koppeling tot stand komt, mag geen venster op de pagina's van de Website maken.
  • De webpagina waarop de koppeling wordt geplaatst, mag geen misleidende, foutieve of oneerlijke informatie over de Website geven.
  • De webpagina waarop de koppeling is geplaatst, mag geen materiaal bevatten dat niet rechtmatig, in overeenstemming met de goede zeden, de goede praktijken en de openbare orde is.

In alle gevallen zal de webpagina waarop de koppeling is geplaatst, eerst de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ORIGINAL BUFF® vragen.

4. Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker is door de toegang tot en de navigatie van de Website verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de Wet, de in deze Wettelijke kennisgeving vermelde voorwaarden, de moraal, en de algemeen aanvaarde goede praktijken en openbare orde. De gebruiker is jegens ORIGINAL BUFF® en/of derden aansprakelijk voor alle schade en verliezen die het gevolg zijn van het niet-nakomen van deze verplichting. De toegang tot en het navigeren van deze Website impliceert de acceptatie en kennis van de wettelijke waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Toegang houdt niet in dat er enige commerciële of contractuele relatie tussen ORIGINAL BUFF® en de gebruiker tot stand komt.

ORIGINAL BUFF® kan de toegang tot deze Website zonder voorafgaande kennisgeving weigeren of intrekken aan een gebruiker die ongeoorloofd gedrag vertoont of zich niet aan deze Wettelijke kennisgeving houdt.

De gebruiker van deze Website zal zich in ieder geval onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontduiken of manipuleren van enig beveiligingsmiddel of beveiligingssysteem dat erin is geïnstalleerd.

5. Koppelingen

Deze website bevat koppelingen of hyperlinks naar andere websites op het internet. ORIGINAL BUFF® zal geen enkele vorm van controle uitoefenen op deze websites en de bijbehorende inhoud. ORIGINAL BUFF® aanvaardt in geen geval enige directe of indirecte aansprakelijkheid voor de inhoud van een koppeling naar een website van anderen en staat niet in voor de technische beschikbaarheid, de kwaliteit van de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid, de omvang, de waarheidsgetrouwheid, de geldigheid of de rechtmatigheid van materiaal of informatie die in een van deze hyperlinks of andere internetsites is opgenomen. Bovendien houdt de insluiting van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten in. ORIGINAL BUFF adviseert gebruikers de specifieke wettelijke kennisgevingen van elke website te lezen.

6. Wijzigingen

ORIGINAL BUFF® behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de specificaties van zijn producten of diensten te wijzigen, evenals de wijzigingen die hij wenselijk acht in zijn Website aan te brengen, inhoud en diensten te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen, evenals de vorm waarin deze op de Website worden gepresenteerd of de locatie waarop deze zich op de Website bevinden.

Bovendien kan ORIGINAL BUFF® naar eigen goeddunken wijzigingen in deze Wettelijke kennisgeving aanbrengen om deze af te stemmen op enige reglementaire wijzigingen en/of technologische vooruitgang die zich in de toekomst kunnen voordoen. 

7. Aankopen

Lees bij het plaatsen van bestellingen van producten via de Website ook de Juridische Voorwaarden.

8. Door de gebruiker gegenereerde inhoud

Wat betreft de meningen, opmerkingen, visuele middelen, foto's, video's en gegevens die de gebruiker van de Website verstuurt of aan de Website doorgeeft, verwijzen we je ook naar de Algemene Voorwaarden van ORIGINAL BUFF® voor het gebruik van diens sociale netwerken.

9. Algemene informatie

Bij de niet-naleving van de bepalingen uit deze Wettelijke kennisgeving en enig ander ongeoorloofd gebruik van de Website, zal ORIGINAL BUFF® overgaan tot vervolging en de uitvoering van de bijbehorende burgerlijke en strafrechtelijke handelingen.

10. Toepasselijk rechtssysteem en jurisdictie

Voor het oplossen van een geschil dat betrekking heeft op de Website, zal dit worden voorgelegd aan de jurisdictie van de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Barcelona (Spanje), waar uitsluitend de Spaanse wetgeving van toepassing is.