Canal ètic

GOVERN CORPORATIU:

ORIGINAL BUFF, S. a. es compromet plenament a complir tota la legislació i normativa vigent, així com els principis ètics d'integritat i transparència en tota la seva activitat empresarial, tant a nivell nacional com internacional.

Per a això, ha aprovat un Codi de Conducta amb l'objectiu de determinar els valors, principis i normes que han de regir el comportament i l'actuació de cadascun dels grups d'interès, els treballadors, els directius i el Consell d'Administració, així com de les seves societats participades. Aquest Codi serà també aplicable als clients i proveïdors, en la mesura en què els sigui aplicable.

CODI DE CONDUCTA:

ORIGINAL BUFF, S.A., en el seu compromís amb el compliment de la legislació i la normativa que li sigui d'aplicació, i dels principis ètics d'integritat i transparència en tots els seus àmbits d'actuació, ha elaborat un Codi de Conducta, aprovat pel Consell d'Administració el 29 de maig del 2018.

Aquest codi es pot baixar des de l'enllaç següent: Codi de conducta BUFF®.

Cada treballador, directiu i membre del Consell d'Administració d'ORIGINAL BUFF, S.A. coneix aquest Codi de Conducta i es compromet a complir els principis i normes que conté.

CANAL ÈTIC:

Per tal de facilitar les consultes sobre el contingut, la interpretació o l'aplicació del Codi de Conducta d'ORIGINAL BUFF, S.A., així com per poder comunicar qualsevol possible comportament o actuació del què es tingui coneixement, i que pugui suposar un incompliment del codi, es posa a disposició aquest Canal ètic. Les comunicacions sobre possibles incompliments es tramitaran garantint-ne la confidencialitat.

Els canals de comunicació a aquest efecte són:

  1. Correu electrònic[email protected]
  2. Correu postal: Original Buff, S.A. Comitè Ètic. C/ França, 16 IGUALADA
  3. Formulari de contacte

 

 

ORIGINAL BUFF S.A. comunica, en relació amb la posada en marxa del present canal de comunicació, que:

La identitat es mantindrà confidencial en totes les etapes del procés i, en concret, no es divulgarà a tercers, ni a la persona incriminada ni als comandaments directius de l'empleat.

No obstant això, en cas que sigui necessari per iniciar una recerca posterior o un procediment judicial incoat a conseqüència de la recerca duta a terme pel programa de comunicacions d'irregularitats, es divulgarà la seva identitat a les persones pertinents implicades.

En compliment de les prescripcions normatives establertes en matèria de protecció de dades, ORIGINAL BUFF S.A comunica que:

 • El responsable del tractament és:

                        ORIGINAL BUFF. S.A

                        Domicili: C/FRANÇA, 16, 08700 IGUALADA

                        CIF: A-58034000

                        @: [email protected]

                        Telèfon: 93 8054861

Departament que tracta les dades: Comitè Ètic

 

 • Les dades de caràcter personal recopilades es tractaran amb la finalitat de prevenir i detectar possibles conductes il·lícites o irregulars dins de l'empresa.

 

 • La base jurídica que legitima el tractament de les dades de caràcter personal recabades és l'interès legítim del responsable del tractament de donar compliment a les exigències en matèria de conformitat legal i normativa, especialment aquelles relacionades amb la possible responsabilitat penal de les persones jurídiques (article 31 bis Codi Penal Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre).

 

 • La informació que es recabi en el context de la recerca d'una comunicació podrà comunicar-se al Consell d'Administració d'ORIGINAL BUFF S.A, al Conseller Delegat, al departament de Personal o al departament amb el qual la persona afectada mantingui la relació contractual, amb l'exclusiva finalitat de tramitar la comunicació en qüestió. Així mateix, aquesta informació podrà comunicar-se a les autoritats judicials quan així ho requereixin o quan els fets denunciats constitueixin un il·lícit penal.

 

 • Les dades de caràcter personal que, en el seu cas, es recabin es conservaran per un termini de tres mesos amb l'excepció que la finalitat de conservar les dades personals sigui la de deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica.

 

 • Les persones les dades de les quals es recabin en el marc del canal de denúncies podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions automatitzades a través de l'adreça electrònica [email protected], així com presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

 

 • Es fa constar expressament que el dret d'accés està limitat a les pròpies dades de caràcter personal, no tenint accés l'afectat —en cap circumstància— a les dades identificatives de la persona que fa la comunicació.